۞خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اْلقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ۞

۞خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اْلقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ ۞

Explore Audio

Markazi Anjuman Khuddam ul Quran Lahore

Mutaffariq Khutbat-e-Jumma ( 5 )


Dars-e-Quran (001) ( 333 )


Mutfariq Khutbat-e-Jumah (002) ( 1 )


First Five Revelation Surah (005) ( 40 )


Dars-e-Hadith (006) ( 57 )


Hikmat-o-falsafa-e-Quran (007) ( 22 )


Dawat Ruju El-Al-Quran (008) ( 33 )


Haqeeqat-e-Deen (009) ( 81 )


Seerat-un-Nabi SAW and Tareekh-e-Islam (010) ( 73 )


Islami Nizam-e-Hayat (011) ( 33 )


Islam Aur Pakistan (012) ( 50 )


Fraez-e-Deeni Aur Islami Inkelab (013) ( 46 )


Islam Aur Khawaten (014) ( 16 )


Khulasa Quran (1983) : ( 69 )


Anjuman Kud'dam-ul-Quran aur Tanzem-e-Islami (015) ( 46 )


Mutfariq Khitaabaat (016) ( 40 )


English Lectures & Ders-e-Qur'an (017) ( 45 )


Scroll to Top
Skip to content